Ubytovací řád - podmínky

Všeobecné podmínky a ubytovací řád

 I. Způsob objednání  

        Objednávku  ubytování  je možno provádět prostřednictvím formuláře ,, předběžné  

        objednávky z internetu, osobně, e-mailem  nebo telefonicky “ .  

        Záloha musí být uhrazena  nejpozději  do 5 dnů po výzvě k  zaplacení.   

        Objednávka – rezervace je  považována za platnou  až po potvrzení 

        provozovatelem a po zaplacení zálohy hostem ve výši 50°%  ceny za  ubytování  

        na účet provozovatele, pokud  nebylo dohodnuto  jinak . 

        Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se  seznámil se službami, cenou 

        platebními a jinými podmínkami, ubytovacím  řádem, všeobecnými podmínkami 

        a zvláště stornovacími podmínkami.  

II.  Podmínky uzavření smlouvy o  ubytování   

     a)   Podpisem ubytovaného (dále  jen host )  na Ubytovací protokol je mezi hostem a 

         provozovatelem Robertem Macigou (dále jen provozovatel)  

         uzavřena smlouva o  ubytování  podle § 754 a násl. Občanského  zákoníku a to  

         za podmínek uvedených níže a v dohodě o ubytování.  

     b)  Ubytování je poskytováno úplatně, přičemž cena za  ubytování  je stanovena 

        dle platného ceníku, smluvní cenou dohodou obou stran a potvrzována  podpisem  

        na Ubytovací smlouvu. Ubytováním se rozumí používání chalupy prezentované na 

        stránkách www.becva.cz  včetně zahrady (dále jen prostory určené k ubytování).  

     c)  Při objednání  služeb ve lhůtě  kratší než 30 dnů před nástupem se platí celá částka 

        za pobyt najednou. Ve lhůtě delší než 30 dnů před nástupem platí klient zálohu      

        ve výši 50 %, která je splatná do 5-ti dnů  po potvrzení přihlášky a doplatek pak  

        nejpozději 14 dnů před nástupem. Platba se provádí pouze

        na účet provozovatele.

        Přímá platba z účtu na účet není předmětem elektronické evidence tržeb. Nemusíme tedy vystavovat ani zasílat žádné účtenky.

        Termín platby je uveden v  

        "Potvrzení  objednávky -  výzva k zaplacení",  

        které je klientovi zasíláno po provedení rezervace.    

     d) Ubytovaný je povinen dodržet čas  nástupu  nejdříve  v 15.00  hodin  a nejpozději  

        do 17.00 hodin nebo dle domluvy,  čas ukončení pobytu  do 10.00 hodin, 

        pokud není s ubytovatelem dohodnuto jinak.                                    

        Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovatel účtovat pobyt i  

        za  následující den .  

   III.  Náhrada škody 

     a)  V případě vzniku škody  způsobené  zaviněním  hosta,  je provozovatel  oprávněn 

        domáhat se náhrady za škodu, popřípadě si ponechat kauci nebo  její úměrnou  část ,  

        rovnající se výše škody způsobené zaviněním hosta .  

     b)  Host je povinen  uhradit případnou škodu  vzniklou v prostorách  určených  k 

         ubytování a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku  ve výši platné  ceny  

         za ubytování po celou dobu, po kterou budou prostory určené k 

         ubytování nebo části domu vyřazeny z  provozu.  

        Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby  

        ubytované s hostem, nejpozději do odjezdu.  

   IV.  Práva a  povinnosti hosta  

     a)  Host má právo  užívat  chalupu a veškerá její vybavení dle  seznamu poskytnutého 

        vybavení v  souladu s dodržováním zásad dobrého hospodaření .  

        Při nástupu obdrží host klíče od hlavních předních dveří a příslušenství ( lyžárna - kolárna ).
        Host je  povinen předejít ztrátě těchto klíčů,  

        zabezpečit je proti odcizení a  vyvarovat se  zapůjčení klíčů osobám, 

        které nejsou v chalupě bytovány.  

        Při ztrátě, nebo jiném  zneužití  klíčů je  host  povinen zaplatit provozovateli 

        smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč. Tím není dotčeno právo  provozovatele  

        domáhat se náhrady způsobené škody.                                    

     b)  Host je  povinen:   

       -  uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku, spotřebu el. energie, dřeva 

       -  při  nástupu  se host přesvědčí, zda vše  souhlasí ve vybavení objektu  

          v opačném případě hned uvědomí majitele   

       -  řádně užívat chalupu , udržovat pořádek a čistotu ve všech  prostorách 

           určených k ubytování, před ukončením uvést do původního stavu     

        -  řádně umýt nádobí a  uložit na  místa  k  tomu určená  

        -  chránit vybavení a zařízení chalupy  proti  poškození  

        -  zajistit ochranu postelí, sedacích  souprav před  znečištěním dětmi,  

            které nejsou  dosud schopny udržovat  osobní hygienu   

        -   seznámit se  s ubytovacím  řádem a  dodržovat  jej   

        -   bez průtahů oznámit potřebu provedení  oprav v prostorách  určených  k 

           ubytování   

        -   bezodkladně  oznámit  poškození nebo škodu, kterou  host v 

            prostorách způsobil  

        -   uzamykat při odchodu  hlavní vchodové dveře,  vypnout světla a   

            spotřebiče  

        -   v době od  22.00  hod. do  07.00  hod. se  chovat tak, aby  nerušil ostatní   

            nadměrným  hlukem   

         -  z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 ti let a  

            zvířata v chalupě a ostatních prostorách ubytovaní  bez dozoru dospělých            

     c)  Host nesmí bez  souhlasu ubytovatele   

       -   provádět  změny v prostorách určených k ubytování  

          (stěhovat nábytek, přemísťovat vybavení,  apod.  )   

       -   odnášet  jakékoli vybavení a zařízení  chalupy   

       -   přenechat prostory určené k ubytování jiné  osobě    

     d)  Host dále v prostorách určených k ubytování  nesmí   

       -   nosit  zbraň, střelivo a  výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu 

          umožňujícím jejich  okamžité  použití   

       -  držet , vyrábět nebo přechovávat omamné, psychotropní látky nebo 

           jedy, nejde-li o léčiva, jejichž  užívání bylo hostu předepsáno lékařem             

       -   kouřit ve vnitřních prostorách chalupy  

       -   host  nesmí v objektu  používat  vlastní elektrické spotřebiče, zesilovače aj.  

          s výjimkou těch, které slouží osobní  hygieně  

       -   nesmí v areálu  rozdělávat oheň, pouze na místech k tomu určených -  

           vyznačené ohniště, či krb. Po odchodu od ohniště, krbu  host řádně uhasí 

           oheň a zabezpečí, aby nevzniklo nebezpečí požáru                        

       -  v průběhu pobytu není  dovoleno vstupu  jiných osob,  než ubytovaných 

           v případě návštěvy kontaktujte majitele  

       - v ubytovacích prostorách je zakázáno  chodit v znečištěné obuvi 

          vstup pouze v přezůvkách  

    V.  Povinnosti  provozovatele   

        Provozovatel je povinen  

       -   odevzdat hostu chalupu uklizenou ve stavu způsobilém pro řádné užívání a  

           zajistit mu nerušený  výkon jeho práv  spojených s ubytováním       

       -   dbá na odstranění oznámených  závad bez zbytečných průtahů  

       -   dbá na bezvadný technický  a hygienický stav  v prostorách  určených  k ubytování  

   VI.  Vozidlo  a cennosti hosta   

         Parkování vozidel hostů je umožněno na vlastním přilehlém  pozemku

         / parkovišti vedle domu/.  Tyto parkovací plochy jsou otevřené  a  

         tudíž provozovatel neručí za případné škody či odcizení  vozidla nebo 

         věcí ve vozidle  § 434/1 O. z. . Provozovatel doporučuje hostům, aby klenoty,  

         peníze a jiné cennosti nenechávali  volně v  prostorách  určených  k ubytování  a  

         vozidle.   

   VII.  Úklid   

        Ložní prádlo/povlečení/  ručníky si  host  převezme od provozovatele . 

        Je  zakázáno  používání  spacích  pytlů  z důvodu nedostatečné hygieny. 

        Základní úklidové pomůcky jsou součástí prostor určených k ubytování. 

        Během pobytu provádí úklid host v prostorách určených k ubytování.  

        Dále i venkovní prostory udržuje v čistotě.  Taktéž  provede závěrečný 

        úklid a chalupu předá v takovém stavu v jakém ji převzal při příjezdu.    

   VIII. Domácí zvířata

           Pobyt se psem je možný malá rasa, pouze v chalupě 161 a po domluvě s  

           pronajímatelem.           

   IX. Reklamace  

         Host má právo na  reklamaci, jestliže  ubytování  nebylo poskytnuto v  

        dohodnutém rozsahu  nebo kvalitě. Připomínka nebo reklamace hosta 

        musí být uplatněna ihned, aby  mohla být  odstraněna. Pokud by  

        nebyla připomínka nebo závada nahlášená  hostem  odstraněna, 

        je zapotřebí sepsat zápis a  dohodu mezi oběma  stranami.   

   X.  Odstoupení od Smlouvy o  ubytování   

      a)  Host má právo odstoupit od Smlouvy o ubytování. Odstoupení  

           od smlouvy se řídí stornovacími  podmínkami viz. bod XI.  tohoto řádu.   

      b)  Provozovatel má právo od  Smlouvy o ubytování  odstoupit , jestliže  

           host hrubě porušuje  povinnosti stanovené touto smlouvou, ubytovacího řádu   

           nebo v prostorách určených k ubytování hrubě porušuje  dobré mravy  

           bez nároku na  vrácení peněz za pobyt                 

      c)  Odstoupení od Smlouvy o ubytování nemá  vliv na pohledávky  

           z této smlouvy  vzniklé   

      d)  V případě odstoupení od  Smlouvy o ubytování  si provozovatel  vyhrazuje 

            právo vyzvat hosta k opuštění prostor určených k ubytování   

   XI.  Stornovací  podmínky    

     a)  Provozovatel nevyžaduje  žádný stornovací  poplatek  v případě výskytu  

          objektivních  závažných příčin, které vedou k odstoupení od  smlouvy o ubytování,  

           jako jsou hospitalizace, živelné katastrofy, havárie  apod. Tyto skutečnosti 

          musí host doložit příslušnými doklady nejpozději do 5  kalendářních  dnů  

           od výskytu objektivních závažných příčin, písemně na adresu provozovatele  

     b) Do 40 dnů před nástupem je  vrácena celá výše úhrady za pobyt  pronajímatel si 

         ponechá 300,-Kč manipulační poplatek, 

         do  30 dnů je účtován storno poplatek ve výši 50%  z ceny pobytu,  

         10 dnů  a méně dní před nástupem je storno poplatek ve výši 

         100 % z ceny pobytu. Pokud  nebylo dohodnuto jinak.  

         Storno poplatky se neúčtují v případě, že si  zákazník zajistí  za sebe  

         odpovídající náhradu - v tomto případě je již zaplacená 

         částka za pobyt vinkulována ve  prospěch  platby  náhradníka.   

     c) Pronajímatel má právo  pobyt  zrušit v  případě, že dojde k  vážným a nepředvídatelným okolnostem

        (např. živelná pohroma, katastrofa, technická závada  

        a jiné),pro které není možné  řádný průběh pobytu zajistit. V tomto případě se může 

        pronajímatel s nájemcem  dohodnout a  nabídnout  ubytování  v jiném objektu. 

        Pokud zákazník tuto nabídku odmítne, bude mu vrácena již  uhrazená cena pobytu.  

        Zákazník nemá právo požadovat žádné další  náhrady .    

        Pronajímatel nezodpovídá  za provoz sportovních,  kulturních  a rekreačních  zařízení, 

        restaurací a obchodů v okolí, avizovaných na jeho stránkách.                  

        Ubytovatel vybírá od  ubytovaného  při  zahájení pobytu  kauci.   

        Účelem  kauce je zajištění  úhrady škody, která  vznikne poškozením pronajatého  

        objektu či jeho zařízení a vybavení v důsledku  nedodržení ubytovacího řádu.  

         Při  odevzdání objektu  bez poškození se kauce v den ukončení pobytu vrací hostu  

        v plné výši po odečtení spotřeby el. energie, dřeva  popřípadě 500,-Kč závěrečného 

        úklidu. Kauce u chalup ve Velkých Karlovicích je  stanovena  na 3000,- Kč/léto a  

        4000,-Kč zima .  

        V apartmánech a chatě v Prostřední Bečvě  je kauce 2000,- Kč.  

        U silvestrovských pobytů se však může výše kauce změnit /dohoda/.   

        Při příjezdu a předání objektu  učiní majitel nebo jeho  zástupce  za přítomnosti   

        klienta záznam o stavu elektroměru.  

   XII.  Doklad  totožnosti  

          Host při nástupu k  ubytování  umožní pronajímateli  zápis do knihy ubytování,  

          dle platného dokladu totožnosti a cizinci se zapíší do  

          domovní knihy určená pro cizince.  

          Ubytovací kniha obsahuje  jméno a příjmení,  bydliště, číslo občanského průkazu, 

          nebo cestovního pasu.                

   XIII. Provozovatel 

           si vyhrazuje právo za účelem kontroly vstoupit do objektu během pobytu hostů.

           Ubytovací služby - Robert Maciga  , Na Marečkově 352,  75605  Karolinka 

           ICO.: 65132254   tel.: 607720509